Pristupačnost
Pristupačnosti
loading

Aktivnosti projekta

Upravljanje projektom

Upravljanje projektom
Upravljanje projektom

Voditelj projekta vrši cjelokupnu koordinaciju, financijsko upravljanje i praćenje realizacije svih planiranih aktivnosti. U sklopu Projekta predviđa se uspostava Stručnog tima za provedbu primijenjenog istraživanja koji će biti sastavljen od 1 Voditelja istraživanja (predstavnik Prijavitelja) te 3 glavna istraživača (po jedan sa strane svakog Partnera) te još 18 istraživača koji će doprinijeti postizanju ciljeva projekta.

U sklopu projekta bit će osnovan i Upravljački odbor projekta koji će biti sastavljen od Voditelja projekta te po jednog predstavnika svakog partnera (ukupno 4 člana). Sastajat će se po potrebi s ciljem donošenja strateških odluka vezanih za provedbu projekta, lakšu komunikacija među partnerima te nesmetanu provedba aktivnosti. Za vrijeme trajanja projekta bit će zaposlen jedan administrator na puno radno vrijeme tijekom cijelog trajanja projekta u svrhu izvršavanja administrativnih obveza u provedbi projekta kao što su: izvještavanje, vođenje projektne dokumentacije, financijsko upravljanje, provođenje postupaka nabave, upravljanje rizicima i sl. U sklopu Projekta predviđa se i uspostava Tima za upravljanje i administraciju koji će provoditi aktivnosti upravljanja projektom i administracije te promidžbe i vidljivosti. Članovi stručnog tima bit će Voditelj projekta i zaposleni administrator.